Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,

Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Opiekun zmiany w Izbie Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych

Wymiar etatu 1/1

praca zmianowa od 7:30 do 19:30 oraz od 19:30 do 7:30, także w niedzielę i święta     

                       

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie: średnie.
 1. Wymagania pożądane:
 1. doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy - 5 lat,
 2. obsługa komputera,

c)   odporność na stres,

d)   dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość,

e)   umiejętność pracy w zespole.

 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy min.:
 1. sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym,
 2. dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe,
 3. dbanie o utrzymanie czystości na salach pacjentów,
 4. prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera,
 5. przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych, wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
 6. wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  (na stronie www.mzpitu.pl, w zakładce "do pobrania")

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna zmiany w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Kadrach Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy ul. Metalowej 5 (budynek Izby Wytrzeźwień) w terminie  do dnia 30.12.2019r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 089 533 12 90 w. 20

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun zmiany”.

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzpitu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

 

                                     Błażej Gawroński

                              Dyrektor MZPiTU