Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,

Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Stanowisko ds. profilaktyki w Dziale Profilaktyki

Wymiar etatu 1/1 etatu

Liczba etatów: 2

Termin zatrudnienia: styczeń 2020

                                                                                                                                                        

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe: kierunek pedagogika, psychologia, nauka o rodzinie
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. obywatelstwo polskie
 1. Wymagania pożądane:
 1. staż pracy: 3 lata,
 2. dobra organizacja pracy,

c)   zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,

d)   odpowiedzialność,

e)   umiejętność pracy w zespole,

 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. Merytoryczna oraz techniczna obsługa programów na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. Udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 3. Tworzenie, prowadzenie i wpieranie realizacji programów oraz prowadzenie działań z zakresu profilaktyki środowiskowej,
 4. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dla określonych grup adresatów oraz prowadzenie edukacji publicznej we współpracy z mediami publicznymi,
 5. Opracowywanie  diagnoz społecznych,
 6. Tworzenie i organizowanie kampanii profilaktycznych i społecznych,
 7. Pozyskiwanie środków oraz występowanie o dotacje i aplikowanie w konkursach,
 8. Budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  (na stronie www.mzpitu.pl, w zakładce "do pobrania").

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. profilaktyki w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy ul. Al. Wojska Polskiego 8 w terminie  do dnia 30.12.2019r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

 Dodatkowe informacje pod nr tel. 089 533 12 90 w. 20 / Kadry

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. profilaktyki”.

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzpitu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

 

                                     Błażej Gawroński

                              Dyrektor MZPiTU