Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020

Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Olsztynie

z dnia 07.01.2020 r.

 

Ogłoszenie nr 1/2020

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

 

  1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z problemem alkoholowym, tj. programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”:

- programów socjoterapeutycznych,

- programów zawierających elementy terapii,

- programów interwencyjnych.

 

I.  Termin realizacji zadań:

od 27.01.2020 r. do 02.02.2020 r.

 

II.  Warunki realizacji zadań:

1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania według wzoru określonego w załączniku nr 2.

2.  Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Olsztyna.

3. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez MZPiTU
w Olsztynie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony m.in. zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.

4. Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Komisję konkursową jest zobowiązany złożyć zaktualizowany projekt.    

5. Jeżeli zadanie ma być realizowane przez dwie osoby łącznie, należy umieścić dane dwóch osób na jednym projekcie.

 

III. Realizacja poszczególnych zadań

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

1.

Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z problemem alkoholowym, tj. programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”:

- programów socjoterapeutycznych,

- programów zawierających elementy terapii,

- programów interwencyjnych.

27.01.2020 r. – 02.02.2020 r.

Szczegółowe opisy zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 

IV. MZPiTU zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania konkursu przed upływem terminu składania projektów bez podania przyczyny.

2. Przedłużenia terminu składania projektów i terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

V. Warunki składania projektów:

1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

2. Projekt należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny.

3. Jedna osoba może złożyć jedną propozycję w ramach zadania.

4. MZPiTU finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe). Wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać stawkom realizatora zadania poza ofertą, na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

Przy ustalaniu stawek wynagrodzenia pomocny może być wykaz stawek stosowanych przez MZPiTU, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

5. Projekt powinien być opatrzony czytelnym podpisem realizatora – złożony w trzech egzemplarzach. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki w jednym egzemplarzu. Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:

– numer zadania konkursowego;

- numer ogłoszenia;

- wnioskowana kwota.

5. Projekt, który wpłynie po terminie nie będzie objęty procedurą konkursową.

6. Złożenie projektu nie stanowi zobowiązania po stronie MZPiTU do podpisania umowy z wnioskodawcą.

7. Złożone projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM:

1. Oświadczenie, że zadanie będzie realizowane poza godzinami pracy etatowej osoby zainteresowanej.

2. Oświadczenie o podatku VAT (wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia).  

3. Oświadczenie o poufności danych (wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia).

4. Zgoda dyrektora/ kierownika placówki na realizację zadania we wskazanym w projekcie miejscu.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (tylko niezbędne do realizacji zadania).

 

Składający oświadczenia wskazane w pkt 1-2 powyżej jest zobowiązany do zawarcia
w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

VII. Odrzuceniu podlegają projekty:

1. Złożone po terminie.

2. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

4. Niekompletne (np. brak załączników).

 

VIII. Ocena projektów

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2. Termin wyboru projektów nastąpi z chwilą opublikowania na stronie www.mzpitu.pl oraz na BIP MZPiTU informacji o rozstrzygnięciu konkursu na realizatorów, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy
ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.

4. Komisja w ramach konkursu ocenia projekty w skali od 1 do 20 punktów.

5. Komisja rozpatruje projekty w ciągu 7 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

6. Komisja przygotowuje rekomendacje projektów i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.

7. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z realizatorami, których projekty uzyskały akceptację w postępowaniu konkursowym.

 

IX. Złożone projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy:

a) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,

b) oferta została złożona na obowiązującym druku,

c) oferta została złożona na zadanie, zgodne z ogłoszeniem konkursowym,

f) oferta została własnoręcznie podpisana,

g) oferta zawiera wymagane załączniki.

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

 

2. Ocena merytoryczna:

a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).

c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (rzetelność diagnozy, zasadność celów, strategie profilaktyczne, metody pracy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, innowacyjność sposób promocji i rekrutacji uczestników, dobór odpowiedniego sposobu ewaluacji).

d) Ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

X. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu

1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest złożenie odwołania do dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

XI. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletny, spięty w sposób trwały projekt w trzech egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:

- osobiście, w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8.

- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do MZPiTU.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8.  tel. 89 535 77 78.

 

XII. Terminy

1. TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW:

Projekt, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 16.01.2020 r.

Projekt, który wpłynie po terminie, nie będzie objęty procedurą konkursową.

2. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

a) Rozstrzygnięcie konkursu na realizatorów nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania projektów.

b) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.pl, a szczegółowe informacje
o poszczególnych projektach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.

 

XIII. Ochrona danych osobowych:

1. Osoba składająca projekt wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO). 2. Osoba ta ponadto jest zobowiązana do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

MZPiTU zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 1 i 2.

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Załącznik Nr 1 – opis zadania konkursowego

2. Załącznik Nr 2 – wzór projektu

3. Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania

4. Załącznik Nr 4 – oświadczenie o podatku VAT

5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o poufności danych

6. Załącznik Nr 6 – karta oceny projektu

7. Załącznik Nr 7 – wykaz stawek

8. Zarządzenie Dyrektora MZPiTU nr 1/2020

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński