Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020

Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Olsztynie

z dnia 07.01.2020 r.

 

Nr konkursu: 2/2020

 

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2020 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w ramach następującego zadania:

 

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z problemem alkoholowym, tj. programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”:

- programów socjoterapeutycznych,

- programów zawierających elementy terapii,

- programów interwencyjnych.

 

I. Podstawa prawna

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4; art. 13 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zm.).

 

II. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami
z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.)

 

III. Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań od 27.01.2020 r. do 02.02.2020 r.

 

IV. Warunki realizacji zadań

1. Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492). Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi.

2. Oferent powinien dysponować odpowiednimi zasobami techniczno-organizacyjnymi do wykonania zadania.

3. Uczestnikami zadania są mieszkańcy Olsztyna.

4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranymi oferentami.

5. W przypadku otrzymania dofinansowania w niższej kwocie niż wnioskowana, oferent:

- zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys i harmonogram realizacji zadania oraz jeśli zachodzi potrzeba, zweryfikować opis realizacji zadania w ciągu 7 dni od daty opublikowania wyników otwartego konkursu ofert,

- może wycofać ofertę na pisemny wniosek.

6. MZPiTU zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji zadania, a w przypadku, gdy w wyniku realizacji umowy powstają wytwory i materiały trwałe (film, ulotka, materiały informacyjne itp.) – prawo do ich recenzji i ostatecznej akceptacji.

7. Wymagany minimalny wkład finansowy w realizację zadania wynosi 10% całości kosztów realizacji zadania (wkładem finansowym oferenta są: środki finansowe własne oraz środki finansowe z innych źródeł w tym: wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności dotacje z budżetu państwa lub budżetu innej niż Gmina Olsztyn jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych – o ile nie zachodzi podwójne finansowanie). Wkład własny jest ustalany na dzień składania oferty, natomiast jego udokumentowanie jest możliwe jedynie za okazaniem dokumentów opatrzonych datą mieszczącą się w terminach realizacji umowy.

 

V. Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne:

1. Koszty ponoszone w związku z zadaniem realizowanym w ramach GPPiRPA oraz PN na 2020 są kwalifikowalne, jeżeli:

- są niezbędne do realizacji zadania oraz związane z realizacją zadania,

- są dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, konkurencyjny i efektywny, z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- są odpowiednio udokumentowane,

- są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Do kosztów, które w ramach konkursu nie mogą być finansowane, należą koszty nieodnoszące się jednoznacznie do realizacji zadania.

3. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy (nawet jeśli finansowanie pochodzi z dwóch różnych źródeł).

4. Za kwalifikowalność kosztów na każdym etapie realizacji oferty odpowiada realizator zadania.

5. Podczas oceny oferty, a także na każdym etapie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, oferent może zostać zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia należytego szacowania kosztów wykazanych w ofercie.  W tym celu oferent/realizator zadania powinien przedstawić wyliczenia/kalkulacje potwierdzające rynkowość cen uwzględnionych
w kosztorysie.

6. Koszty osobowe:

Wydatki na wynagrodzenie osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach oferty są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u realizatora zadania poza ofertą, na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

Przy ustalaniu stawek wynagrodzenia pomocny może być wykaz stawek stosowanych przez MZPiTU, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia.

 

VI. Środki przeznaczone na realizację zadania

Lp.

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Termin realizacji zadania

1.

Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodzin z problemem alkoholowym, tj. programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”:

- programów socjoterapeutycznych,

- programów zawierających elementy terapii,

- programów interwencyjnych.

40 000 zł

27.01.2020 r.-02.02.2020 r.

 

VII. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert

1. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

3. Zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie MZPiTU www.mzpitu.pl

 

VIII. Warunki składania ofert

1. Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu konkursowym.

2. Ofertę należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny.

3. Nie dopuszcza się możliwości składania kilku ofert przez tego samego oferenta w jednym zadaniu.

4. Oferta powinna być trwale spięta, opatrzona pieczątką oferenta, złożona w trzech egzemplarzach (jeden oryginał i dwie kopie) wraz z wymaganymi załącznikami (w jednym egzemplarzu), w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:

a) nazwa i siedziba oferenta (pieczęć);

b) numer konkursu;

c) numer zadania konkursowego;

d) wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania.

5. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

7. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem
w aktualnym odpowiednim rejestrze.

9. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne.

Dodatkowo:

1. W przypadku, gdy umowę o dofinansowanie podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem, umową lub wypisem z właściwego rejestru konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta wraz z wniesioną opłatą skarbową.

2. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO). 3. Oferent ponadto jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

MZPiTU zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 2 i 3.

 

ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. aktualny statut oferenta (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nieposiadających statutu organizacji pożytku publicznego),
 3. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych (zał. nr 4),
 4. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 4),
 5. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązaniu się oferenta do utrzymania ww. rachunku do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym (zał. nr 4),
 6. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że cele statutowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub przedmiot jego działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (zał. nr 4),
 7. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą, i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł (zał nr 4),
 8. oświadczenie o podatku VAT (zał. nr 5),
 9. oświadczenie o poufności danych (zał. nr 6),
 10. oświadczenie o stosowaniu split payment (tylko dla podatników VAT – zał. nr 7).

Składający oświadczenia wskazane w pkt. 3-7 powyżej jest zobowiązany do zawarcia
w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

VIII. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Złożone po terminie.

2. Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

4. Dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji lub przedmiotem działalności podmiotu.

5. Złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż określony w ogłoszeniu o konkursie).

6. Niespełniające wymogu w zakresie wysokości wkładu finansowego podanego
w ogłoszeniu.

7. Podpisane niezgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, umowie lub właściwym rejestrze lub bez wykazanego prawidłowo umocowania.

8. Z innych powodów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ustawie
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

IX. Ocena ofert

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2. Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania na stronie www.mzpitu.pl oraz na BIP MZPITU informacji o rozstrzygnięciu konkursu, zaś szczegółowe informacje
o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78, wew. 12 i 14.

3. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dofinansowania
i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.

4. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.

 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna:

a) Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu.

b) Oferta została złożona na obowiązującym druku.

c) Oferta została złożona na zadanie zgodne z ogłoszeniem konkursowym.

d) Oferta została złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z zadaniami statutowymi oferenta lub przedmiotem jego działalności.

e) Wysokość wkładu własnego jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie ofert.

f) Oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, umowie lub wypisie z właściwego rejestru).

g) Oferta zawiera wymagane załączniki.

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

 

2. Ocena merytoryczna:

a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (zasoby kadrowe, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).

c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania (doświadczenie w realizacji podobnych działań, uzasadniona potrzeba realizacji proponowanych działań wynikająca z diagnozy i wyników ewaluacji, atrakcyjność dla odbiorców).

d) Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

X. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest odwołanie złożone do dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mzpitu.pl oraz BIP MZPiTU.

 

XI. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:

 1. osobiście, w godzinach 7:30 - 15:30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki
  i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8,
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, ul. Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data wpływu do MZPiTU.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 12 i 14.

 

XII. Terminy

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 16.01.2020 r.

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.

2. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.pl oraz na tablicy ogłoszeń MZPiTU, przy al. Wojska Polskiego 8.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis zadania konkursowego
 2. Załącznik Nr 2 – wzór oferty
 3. Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania
 4. Załącznik Nr 4 – wzór oświadczeń
 5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o podatku VAT
 6. Załącznik Nr 6 – oświadczenie o poufności danych
 7. Załącznik Nr 7 – oświadczenie o stosowaniu split payment (tylko dla podatników VAT)
 8. Załącznik Nr 8 – miesięczna ewidencja godzin pracy
 9. Załącznik Nr 9 – karta oceny oferty
 10. Załącznik Nr 10 – wykaz stawek stosowanych przez MZPiTU
 11. Zarządzenie Dyrektora MZPiTU nr 3/2020

 

 

 

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński