Załącznik do Zarządzenia nr 8/2020

Dyrektora Miejskiego Zespołu

Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Olsztynie z dnia 25.06.2020r.

 

Ogłoszenie nr 6/2020

 

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

reprezentowany przez

Dyrektora MZPiTU

 

Ogłasza nabór na realizatorów wykonania zadania z zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w trybie umowy zlecenia

 

 1. Termin realizacji zadania:

     od 13.07.2020r. do 18.09.2020r. 

 

 1. Warunki realizacji zadań:
 1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania według wzoru określonego w Załączniku nr 1.
 2. Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Olsztyna.

 2a. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, niebędącej mieszkańcem Olsztyna, Dyrektor  
       może wyrazić zgodę na jej uczestnictwo w programie.

       Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie spełniać musi wymogi stawiane
       dla odbiorców w programu. Decyzja Dyrektora odmawiająca dopuszczenia osoby
       zainteresowanej, musi zostać uzasadniona i jest ostateczna od chwili jej wydania.

 1. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez Dyrektora MZPiTU
  w Olsztynie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony w szczególności: zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.
 2. Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Komisję konkursową jest zobowiązany złożyć zaktualizowany projekt przed podpisaniem umowy.
 3. UWAGA! W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii Sars-Cov-2 (COVID-19) realizator zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wymagań określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego zapobiegania i zwalczania epidemii, w tym realizacji zadania w sposób uwzględniający wytyczne i zalecenia w tym zakresie, w szczególności Ministra Zdrowia i GIS.

 

 1.  Realizacja poszczególnych zadań:

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

1.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

13.07.2020r. – 18.09.2020r.

 

 

 1. MZPiTU zastrzega sobie prawo do:
 1. Odwołania konkursu przed upływem terminu składania projektów bez podania przyczyny.
 2. Przedłużenia terminu składania projektów i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 1. Warunki składania projektów:
 1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu według Załącznika nr 1
  do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
 2. Projekt należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny, trwałą techniką.
 3. Jedna osoba może złożyć tylko jedną propozycję w ramach zadania.
 4. MZPiTU finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe
  w rozliczeniu godzinowym).
 5. Projekt powinien być opatrzony czytelnym podpisem realizatora – wnioskodawcy, złożony wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach, w zamkniętej kopercie,
  na której powinny znajdować się następujące informacje:

a) nazwa programu;
b) numer ogłoszenia konkursowego;
c) wnioskowana kwota.

         6. Projekt, który wpłynie po terminie nie będzie objęty procedurą konkursową.

         7. Złożenie projektu nie stanowi zobowiązania po stronie Zleceniodawcy do podpisania   umowy z Wnioskodawcą.

         8. Dokumenty niekompletne, a złożone w terminie podlegają uzupełnienie zgodnie
          z powyższymi przepisami, po wezwaniu do uzupełnienia braków w terminie 3 dni.

 

V.A. Dodatkowo:

 1. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO). 2. Oferent ponadto jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO,
w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. MZPiTU zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 1 i 2 całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi realizator.

 

 1.  ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM:
 1. Oświadczenie o poufności danych oraz zapoznaniu się z informacją RODO (załącznik nr 2).
 2. Kwalifikacje realizatorów programu oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (tylko niezbędne do realizacji zadania).

 

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Złożone po terminie.

2. Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

4. Niekompletne (np. brak załączników, który nie został uzupełniony zgodnie z dalszą dokumentacją w toku postępowania).

 

 1.  Ocena projektów
 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.
 2. Termin wyboru projektu nastąpi z chwilą opublikowania na stronie www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na BIP MZPiTU informacji o rozstrzygnięciu konkursu na realizatorów, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.
 3. Komisja rozpatruje projekty w ciągu 5 dni licząc od następnego dnia roboczego
  po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Komisja przygotowuje rekomendacje projektów i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.
 5. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z realizatorami, których projekty uzyskały akceptację w postępowaniu konkursowym.

 

 1. Złożone projekty będą oceniane według następujących kryteriów:
 1. Ocena formalna:
 1. oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
 2. oferta została złożona na obowiązującym druku,
 3. oferta została złożona zgodnie z ogłoszeniem konkursowym,
 4. oferta została własnoręcznie podpisana,
 5. oferta zawiera wymagane załączniki,

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

         2. Ocena merytoryczna:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania i jej spójności
  z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie
 4. ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
  w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu

Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe
jest odwołanie złożone do dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Stanowisko Dyrektora MZPiTU wydane w tym trybie jest ostateczne.

 

XI. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletny projekt w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:

 1. osobiście, w godzinach 7:30 - 15:30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki
  i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki
  i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data wpływu do MZPiTU.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78.

 

XII. Terminy

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Projekt wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 03.07.2020r.

Projekt, który wpłynie po terminie nie będzie objęty procedurą konkursową.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu na realizatorów nastąpi w ciągu 5 dni od daty zakończenia składania projektów.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń MZPiTU przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Załącznik nr 1 – wzór projektu >>pobierz<<
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o poufności danych i RODO >>pobierz<<
 3. Załącznik nr 3 – miesięczna ewidencja godzin pracy >>pobierz<<

 

                                     Dyrektor MZPiTU

                                     Błażej Gawroński