Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Psycholog w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży

Działu Profilaktyki

 

Wymiar etatu: 1/1

Liczba etatów: 2

Umowa o pracę na czas określony (od września b.r.) z możliwością przedłużenia                                                                                                       

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe: psychologiczne
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. obywatelstwo polskie

 

 1. Wymagania pożądane:
 1. staż pracy: 2 lata,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
 4. odpowiedzialność,
 5. umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. udzielanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży i ich rodzinom zgłaszającym się do działu,
 2. merytoryczne opracowywanie programów warsztatów i treningów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców,
 3. przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych, treningów i warsztatów umiejętności psychospołecznych,
 4. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez rozpoznawanie potrzeb klientów, odkrywanie zasobów i wzmacnianie potencjału klientów oraz motywowanie do zmiany,
 5. przeprowadzanie diagnozy psychologicznej,
 6. konstruowanie planu pomocy dziecku w oparciu o wykonaną diagnozę,
 7. prowadzenie dokumentacji psychologicznej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.mzpitu.olsztyn.eu)
 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie zawodowe w charakterze psychologa (w przypadku posiadania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna zmiany w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 8, meilowo na adres sekretariat@mzpitu.olsztyn.eu lub listownie na adres:

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

w terminie  do dnia 07.08.2020r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko psycholog”.

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – agnieszka.mikulska@szip.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

                   Błażej Gawroński

                   Dyrektor MZPiTU