Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2020

Dyrektora Miejskiego Zespołu

Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Olsztynie

z dnia 07.08.2020r.

 

Ogłoszenie nr 9/2020

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Olsztynie reprezentowany
przez Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

 

Udzielanie w Punkcie Pomocy „Promyk” oraz Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, głównie poprzez przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, konstruowanie planu pomocy dziecku, rodzinie w oparciu o wykonaną diagnozę, a następnie jego realizację oraz merytoryczne opracowywanie programów socjoterapii.

 

I. Termin realizacji zadania:

Termin realizacji zadania od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

II. Miejsce realizacji zadania:

w Punkcie Pomocy „Promyk” oraz Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 36, 10-602 Olsztyn

 

III. Warunki realizacji zadań

1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć ofertę zgodnie z określonym zadaniem.

2.  Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Olsztyna (dzieci, młodzież, rodzina z problemem alkoholowym, z problemem przemocy lub dziecko krzywdzone).

3. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez Dyrektora MZPiTU
w Olsztynie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony m.in. szczegółowy zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.

4. Wymagania niezbędne w stosunku do oferenta: wykształcenie wyższe psychologiczne oraz doświadczenie zawodowe zgodne ze wskazanym wykształceniem co najmniej 2 lata, w tym co najmniej rok w następujących obszarach:  

a) doświadczenie w pracy z rodziną z problemem alkoholowym,

b) doświadczenie w pracy z dzieckiem krzywdzonym,

c) doświadczenie w pracy z rodziną z problemem przemocy,

oraz biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie.

5. Wymagania pożądane w stosunku do oferenta: dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

6. UWAGA! W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii Sars-Cov-2 (COVID-19) realizator zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wymagań określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczących zapobiegania i zwalczania epidemii, w tym realizacji zadania w sposób uwzględniający wytyczne i zalecenia w tym zakresie, w szczególności Ministra Zdrowia i GIS.

 

IV. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert

1. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub okoliczności związanych z finansowaniem realizacji zadań.

2. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

3. Zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie MZPiTU www.mzpitu.olsztyn.eu

 

V. Warunki składania ofert

1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia oferty w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

2. Ofertę należy wypełnić poprawnie i w sposób czytelny, trwałą techniką.

3. Jedna osoba może złożyć jedną propozycję w ramach zadania.

4. MZPiTU finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe w rozliczeniu godzinowym).

5. Oferta powinna być opatrzona czytelnym podpisem realizatora. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki. Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje dotyczące numeru ogłoszenia konkursowego lub określenie zadania.

6. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

7. Złożenie oferty nie stanowi zobowiązania po stronie Zleceniodawcy do podpisania umowy z Wnioskodawcą.

8. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

 

VI. Dodatkowo:

1. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO). 2. Oferent ponadto jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. MZPiTU zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 2 i 3, całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi realizator.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1. Oświadczenie o poufności danych i zapoznaniu się z informacją RODO

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (niezbędne do realizacji zadania).

 

VIII. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Złożone po terminie.

2. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

3. Niekompletne (np. brak załączników, który nie został uzupełniony zgodnie z dalszą dokumentacją w toku postępowania),

4. Niespełnienie przez oferenta wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia.

 

IX. Ocena ofert

  1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.
  2. Rozpatrywanie ofert będzie przebiegać dwuetapowo:

Etap I - Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym w ciągu 7 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i przedstawia rekomendacje do akceptacji Dyrektorowi.

Etap II – Rozmowa z oferentami dotycząca ich kwalifikacji i dotychczasowego doświadczenia w obszarze objętym konkursem.

  1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na BIP MZPiTU, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.
  2. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z Realizatorami, których projekty uzyskały akceptację w postępowaniu konkursowym.

 

IX A. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna polega na weryfikacji, czy:

a) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,

b) oferta została złożona na zadanie, zgodne z ogłoszeniem konkursowym,

c) oferta została złożona przez osobę spełniającą wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia

d) oferta jest własnoręcznie podpisana,

e) oferta zawiera wymagane załączniki.

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

 

2. Ocena merytoryczna:

a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne).

b) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania przez oferenta (metody pracy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, specjalizacje kierunkowe).

c) Ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

X. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu

Od decyzji w sprawie wyboru ofert nie przewiduje się odwołania. Stanowisko Dyrektora MZPiTU wydane w tym trybie jest ostateczne.

 

XI. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:

  1. osobiście, w godzinach 7:30 - 15:30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki
    i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8,
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, ul. Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data wpływu do MZPiTU.

 

XII. Terminy

A. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia

31 sierpnia 2020 roku

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

B. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

2. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń MZPiTU, przy al. Wojska Polskiego 8.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Załącznik Nr 1 – oświadczenie o poufności danych i RODO,

2. Załącznik Nr 2 – miesięczna ewidencja godzin pracy,

3. Załącznik nr 3 – wykaz stawek MZPiTU,

4. Zarządzenie Dyrektora nr 14/2020.

 

 

 

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński