Dyrektor Miejskiego Zespółu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10-225 Olsztyn

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Psycholog w Dziale Terapii

Wymiar etatu: 1 etat

Umowa o pracę

                                                                                                                                                        

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe: psychologiczne
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. obywatelstwo polskie
 1. Wymagania pożądane:
 1. staż pracy: 3 lata,
 2. dobra organizacja pracy,

c)   zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,

d)   odpowiedzialność,

e)   umiejętność pracy w zespole,

 1. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. udzielanie pomocy psychologicznej zgłaszającym się do działu,
 2. przeprowadzanie diagnozy psychologicznej,
 3. prowadzenie konsultacji indywidualnych,
 4. konstruowanie planu pomocy w oparciu o wykonaną diagnozę,
 5. prowadzenie dokumentacji psychologicznej.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (Załącznik - kwestionariusz osobowy

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko psychologa w MZPiTU w Olsztynie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kadrach Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy ul. Metalowej 5 w terminie  do dnia 02.08.2022r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).

Dodatkowe informacje pod nr tel. 089 533 12 90 w. 20

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko psycholog”.

 

Nabór przeprowadzony zostanie w 2 etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem wymagań formalnych,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

       6. Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do II etapu naboru, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - agnieszka.mikulska@szip.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

                                     Błażej Gawroński

                                    Dyrektor MZPiTU