Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2022

Dyrektora Miejskiego Zespołu

Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Olsztynie

z dnia 02.08.2022 r.

 

Ogłoszenie nr 14/2022

Link do ogłoszenia w systemie naboru wniosków: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/22183

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany
przez Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

 

Zad. 1. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia na poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej

 

*UWAGA!  Realizacja programów będzie możliwa tylko wtedy, gdy będą na to pozwalały przepisy obowiązujące w trakcie realizacji zadania.

 

I. Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań od 12.09.2022 r. do 16.12.2022 r.

 

II. Warunki realizacji zadań

1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub ukończone kursy, szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych), doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze na realizatorów (link:https://www.witkac.pl/#/Contest/View/22183).

2.  Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Olsztyna.

3. Odpłatność za uczestnictwo:

W pierwszej kolejności dofinansowywane są działania bezpłatne dla uczestników.
W przypadku konieczności pobierania opłat należy dokonać wszelkich starań, by odpłatność była jak najmniejsza, tak by realnie umożliwić udział w działaniach profilaktycznych jak największej ilości osób.

W przypadku pobierania opłat należy wykazać szczegółowo wpływ dofinansowania na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez uczestnika. Niezasadne jest wnioskowanie o dofinansowanie w przypadku organizacji działań wysokopłatnych, komercyjnych.

4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez Dyrektora MZPiTU
w Olsztynie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony m.in. szczegółowy zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.

5. Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Komisję konkursową jest zobowiązany zaktualizować projekt przed podpisaniem umowy.   

6. W związku z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1062), każdy projekt zgłaszany do konkursu winien uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez realizatora składającego projekt, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Realizator zobowiązany jest podczas wykonywania zleconego zadania, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 –7 ww. ustawy. 

 

III. Realizacja poszczególnych zadań

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

1.

Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia na poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

12.09.2022 - 16.12.2022

 

IV. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert

1. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub okoliczności związanych z finansowaniem realizacji zadań.

2. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

3. Zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie MZPiTU: www.mzpitu.olsztyn.eu

 

V. Warunki składania projektów

1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze na realizatorów (link do ogłoszenia: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/22183).

2. Wersję papierową, podpisaną należy złożyć w terminie przewidzianym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone jedynie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

3. Jedna osoba może złożyć jedną propozycję w ramach zadania.

4. MZPiTU finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe w rozliczeniu godzinowym).

5. Projekt w wersji papierowej powinien być opatrzony czytelnym podpisem realizatora – złożony w jednym egzemplarzu. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki. Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:

a) nazwa programu,

b) numer ogłoszenia konkursowego,

c) numer zadania konkursowego,

d) wnioskowana kwota.

6. Projekt, który wpłynie po terminie, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, nie będzie objęty procedurą konkursową.

7. Złożenie projektu nie stanowi zobowiązania po stronie Zleceniodawcy do podpisania umowy z Wnioskodawcą.

8. Złożone projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

 

VI. A. Dodatkowo:

1. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO). 2. Oferent ponadto jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. MZPiTU zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 2 i 3, całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi realizator.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM

1. Zgoda dyrektora/ kierownika placówki na realizację zadania we wskazanym w projekcie miejscu.

2. Oświadczenie o poufności danych i zapoznaniu się z informacją RODO (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (tylko niezbędne do realizacji zadania).

 

VIII. Odrzuceniu podlegają projekty:

1. Złożone po terminie.

2. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

4. Niekompletne (np. brak załączników, który nie został uzupełniony zgodnie z dalszą dokumentacją w toku postępowania).

 

IX. Ocena projektów

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na BIP MZPiTU, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.

3. Komisja w ramach konkursu ocenia projekty w skali od 1 do 200 punktów.

4. Komisja rozpatruje projekty w ciągu 14 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

5. Komisja przygotowuje rekomendacje projektów i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.

6. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z Realizatorami, których projekty uzyskały akceptację w postępowaniu konkursowym.

 

IX A. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna polega na weryfikacji, czy:

a) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,

b) oferta została złożona na obowiązującym druku,

c) oferta została złożona na zadanie, zgodne z ogłoszeniem konkursowym,

d) oferta została własnoręcznie podpisana,

e) oferta zawiera wymagane załączniki.

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

 

2. Ocena merytoryczna:

a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).

c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (rzetelność diagnozy, zasadność celów, strategie profilaktyczne, metody pracy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, innowacyjność sposób promocji i rekrutacji uczestników, dobór odpowiedniego sposobu ewaluacji).

d) Ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

X. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu

1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest odwołanie złożone do Dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Stanowisko Dyrektora MZPiTU wydane w tym trybie jest ostateczne.

 

XI. Miejsce złożenia dokumentów

Kompletną ofertę w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z jednym z niżej wymienionych sposobów:

  1. osobiście, w godzinach 7:30 - 15:30 w sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki
    i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8,
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, ul. Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data wpływu do MZPiTU.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 14 oraz 15.

 

XII. Terminy

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w wersji elektronicznej i papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia

 

22.08.2022 r. do godziny 15.30

 

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

B. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

2. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń MZPiTU, przy al. Wojska Polskiego 8.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis zadań konkursowych,

2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o poufności danych i RODO,

3. Załącznik Nr 3 – miesięczna ewidencja godzin pracy,

4. Załącznik Nr 4 – wykaz stawek MZPiTU

 

 

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński