Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzpitu.olsztyn.eu.
 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2022 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Sobotka, e-mail: sobotka.natalia@mzpitu.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 535 77 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury (procedura wnioskowo-skargowa)

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie mieści się przy Al. Wojska Polskiego 8 wraz z Działem Profilaktyki. Siedziba jednostki znajduje się na I piętrze - wejście od strony ulicy, przy parkingu. Główne wejście (do którego prowadzą schody) dzielone jest z placówką MOPS, która mieści się na parterze. Z korytarza prowadzą kolejne schody do pomieszczeń MZPiTU - po wejściu pracownicy MZPiTU udzielają niezbędnych informacji. W budynku nie ma windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do jednostki znajduje się ogólnodostępny parking. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych, natomiast do budynku może wejść osoba z psem asystującym. 

Dział Terapii MZPiTU mieści się przy ul. Metalowej 5, w parterowym budynku. Otoczony jest zielonym ogrodzeniem z bramką wejściową. Pracownicy MZPiTU udzielają niezbędnych informacji po wejściu do budynku. Przed posesją znajduje się ogólnodostępny parking. Główne wejście mieści się od strony ulicy i nie ma ograniczeń w postaci progów. W tym samym budynku znajduje się także Izba Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych, która ma oddzielne wejście znajdujące się z tyłu budynku, również bez ograniczeń w postaci progów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych, natomiast do budynku może wejść osoba z psem asystującym. 

Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU mieści się przy ul. Pstrowskiego 36, w budynku parterowym, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierane są za pomocą domofonu przez pracowników MZPiTU, którzy udzielają niezbędnych informacji. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych, natomiast do budynku może wejść osoba z psem asystującym. 

Punkt Pomocy "Moc" MZPiTU mieści się przy ul. Towarowej 18 p, w budynku parterowym, bez ograniczeń w postaci progów. Wejście znajduje się z tyłu budynku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych, natomiast do budynku może wejść osoba z psem asystującym. 

 

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych