Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 33/02 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 21 listopada 2002r., na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 

 Do zadań Komisji należy:

  1. Udzielanie merytorycznego wsparcia w opracowaniu oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

  2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

  3. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,        zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Olsztyna;

  4. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie   napojów alkoholowych na terenie Miasta Olsztyna na podstawie upoważnienia każdorazowo wydawanego przez Prezydenta Olsztyna;

  5. Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

  6. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna z dn.05.02.2020 r. - aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie
 
 
KONTAKT:
Dorota Gołębiewska - Szeląg
tel.: 89 535 77 78, wew. 13
golebiewska.dorota@mzpitu.olsztyn.eu