Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Olsztynie

Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

Zespół Interdyscyplinarny w Olsztynie został powołany Zarządzeniem nr 390 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 listopada 2010 r., zaś aktualny skład zawiera Zarządzenie nr 457 z 16 października 2019 r. 

 

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie jest Błażej Gawroński -Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Piłsudskiego 61A.

Obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - osoby odpowiedzialne: Tomasz Adaszyński, Elżbieta Dreszler, Agnieszka Murzyn
ul. Piłsudskiego 61A
tel. 89 534 90 96
tel. 89 527 97 99
Adres e-mail: przemoc@mopsolsztyn.pl